top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení


1. Tyto podmínky se řídí a jsou vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).


2. Správcem osobních údajů a kontaktní údaje na správce jsou:

TuscanyLux s.r.o., IČ: 117 92 698, sídlo Lipová 235, 326 00 Letkov

Email: info@tuscanylux.cz

Telefon: 773 154 446


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 

1. Jako správce zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli nebo osobní údaje, které jsme od vás získali na základě plnění objednávky.
 

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dále pro zodpovězení dotazů zaslaných emailem nebo prostřednictvím dotazníku.
 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a námi, jako správcem osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi, jakožto správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 
IV. Doba uchovávání údajů
 

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (max po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 1 rok jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Wix) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 

 2. Správce nemá v úmyslu a nepředává osobní údaje do zemí mimo EU. Poskytovatel e-shopu a webové stránky společnost Wix, je se sídlem v USA.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení
 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2021.

TuscanyLux s.r.o.

bottom of page